Aktivite 28 jiyè nan BO

Pou make 100 lane okipasyon ameriken 1915 la, nan Batay Ouvriye, gen divčs
aktivite nou reyalize oswa patisipe nan yo divčs kote sou teritwa a.

Nan Pņtoprens, poutčt ouvriye yo pa gen konje nan dat 28 la menm, se
dimanch 26 nou reyini nan lokal nou an bņ ayewopņ a. La, te gen yon
ekspozisyon nou genyen depi lontan ki te pwopoze pou diferan kamarad yo
vizite. Sa te kreye anpil enterč. Answit, yon konferans deba trč anime te
fčt sou okipasyon 1915 la, rezon nasyonal ak entčnasyonal li epi konsekans
tout kalite li genyen sou lavi peyi a jounen jodi a, an patikilye apati
pozisyon ak enterč klas ouvriyč a. Konferans-deba sa a te chita apati tčks
Enterč Popilč # 3 ki te sikile nan mitan nou an.

Nan dat 28 la menm, nan apremidi, devan Sonapi ak devan diferan lņt lye
konsantrasyon soutretans la an patikilye, nou distribye yon entčvansyon BO
ki, li menm, rezime tčks EP-3 a.

Nan maten 28 la, nou te patisipe, ak distribisyon menm rezime a, nan yon
mach MPDP te reyalize soti fakilte etnoloji rive nan fakilte syans imen
pou komemore dat 28 jiyč okipasyon an ansanm ak prezans Minista nan peyi a
antanke nouvo okipasyon kare bare. Nan fakilte syans imen la menm, nan kad
yon gwo woumble MPDP toujou te ņganize, youn nan kamarad nou yo te
patisipe ak yon konferans sou ekzaksyon ki, pandan epņk okipasyon sila a,
te fčt sou nivo kiltirčl la an patikilye. Menm jan an tou, kčk semenn
anvan, nou te patisipe nan yon konferans nasyonal ak entčnasyonal menm
mouvman sila a te mete kanpe sou peryņd la ak yon prezantasyon-deba fwa sa
a sou nivo sendikal la.

Nan Okap, se nan menm dimanch 26 la kamarad ouvriye Okap, Wanament ak
Karakņl te reyini nan lise Boukmann, ansanm ak divčs manm komite katye BO
yo epi diferan manm ņganizasyon alye nou te envite. Te genyen tou yon
ekspozisyon 1915 ak 2015, pandan yon konferans-deba te fčt, toujou apati
konpreyansyon ak diskisyon otou tčks EP-3 a. Nan madi 28, ak yon kantite
moun an mwens men toujou byen djanm, te gen yon sitin devan delegasyon an,
ansanm ak ekspozisyon an kamarad yo te enstale sou ti plas devan
delegasyon an. Anpil pasan te rete gade, koute, diskite… Ata solda
Minista ki t ap pase nan kad patwouy yo pwoche, men devan sa yo wč, mete
sou akčy move je ak mepri popilasyon an ba yo la pou la ansanm ak jouman
kamarad yo, yo pa rete menm yon ti moman.

Nan BaPlato yon bon kou ti peyizan BO te reyini nan Tņtņy. La, reskonsab
nou yo chita esplikasyon sou komemorasyon an, wņl ti peyizan BaPlato te
jwe, an patikilye ti Benwa, nan batay zam alamen kont fņs militč ameriken
yo: Soso soso Benwa, Grenadye Benwa, Ti nčg ki leve kan an, Ki mouri… La
pou la, apre kčk sijč deba ak diskisyon, zanmikamarad yo tanmen yon mach
ki rive jouk Lwile. Ankņ, diskisyon ak deba fčt lč a ansanm ak tout sila
ki te rejwenn mobilizasyon an la.

Men se nan Nņdwčs bagay yo te pi mele. Vreman vre, lč nou fin patisipe
ansank dņt ņganizasyon alye ki te mete akytivite yo sou pye nan jou ki te
26 la nan JanRabčl, nan BO, nou selebre youn nan Bonbad, jou ki te 28 la
menm. Anpil nan zanmi ak kamarad te reyini lč a, kote diskisyon an
rapidman rive sou sitiyasyon okipasyon jounen jodi a, wņl gouvčnman an nan
pčmčt li fčt, wņl ONG yo nan enplantasyon yon dominasyon maske anba lo
pwojč yo k ap destabilize milye a epi blayi yon opņtinism wo nivo epi, la
pou la, deba yo vin ateri sou koze eleksyon an. La, asanble a vin trč
anime. Se lč a tou, bridsoukou, majistra prezidan an te enstale a, ansanm
ak yon seri patizan PHTK, ansanm ak yon gwoup Udmo debake, vini dirčkteman
pou gate reyinyon an, fčmen l: yo bourade moun, yo rele, yo joure… ata
bal yo tire! Lč a, popilasyon an gaye… men, menm jan an tou, yo rejwenn
yo pi devan epi deside al fčmen meri a. Bagay yo fč san gade dčyč. Yo
fčmen meri a, mete tout moun ki te la deyņ, pandan yo deklare meri sa a,
ak yon majistra pčsonn pa eli, pap ka fonksyone konsa. Yon semenn apre,
‘otorite’ yo po ko janm relouvč l, pandan gwo diskisyon toujou kontinye ap
fčt nan zņn lan.

This entry was posted in Kreyòl. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s