Entèvansyon nan kad Premye Me 2015 la

ENTÈ-SENDIKAL PREMYE ME – BATAY OUVRIYE

(ESPM-BO)

       Jan nou  tout  konnen déjà,  Premye  Me, se jou Komemorasyon batay klas ouvriyè a kont patwon ansanm ak leta reyaksyonè yo a pou jounen travay 8 èdtan.  Nan peyi  Dayiti, nou wè se leta ansanm ak boujwa ki toujou  pran devan nan komemorasyon dat sa a ki se dat pa ouvriye/ouvriyèz. Jounen jodia n ap di byen fò: se vole yo vole dat batay nou, dekwa pou yo twonpe nou tout.  Premye Me, se moman pou tout ouvriye/ouvriyèz ansanm ak lòt travayè pran lari a pou rele byen fò pou fè klas dominan yo, leta tande vwa yo sou tout revandikasyon yo, fè bilan lit ki te mennen nan ane a epi pran plis angajman pou vanse pi lwen ladan yo.

Nan ka pa nou, se batay pou yon salè desan, respè dwa sendikal, jwenn de avantaj sosyal pou amelyore kondisyon lavi nou nan koze transpò, manje, lojman ak lekòl pou pitit nou ak pou pwòp tèt pa nou pandan n ap goumen pou gen bon jan politik sosyal ki pèmèt plis moun jwenn travay,konbat chomaj ak lamizè, yon sistèm pwoteksyon sosyal ki kouvri tout travayè/yèz san pas pouki ansanm ak gwo refòm ki pou fèt nan Kòd travay ak Kòd riral ki la depi ane 60 sou gouvènman bout di Divalye yo pou pèmèt ouvriye ak ouvriyèz, travayè/yèz  lavil kou andeyò yo kòmanse rale yon souf .

Jodi a ti peyizan ozabwa, leta ap pran bon tè yo konn pwodyi manje pou mete beton pou swadizan devlòpman ekonomik nan mete zòn franch ak pwojè touristik sou yo nan kad yon politik vann peyi a bay envestisè etranje. Se konsa yo déjà deklare ti peyizan lagè pou vòlè tè yo nan zile Ilavach, Lagonav ak Latòti, Omòl sen Nikola, pandan y ap degèpi travayè/yèz pòv ak chomè nan vil tankou Bodmè Okap ak anba lavil Pòtoprens  pou site sa yo selman. Sa se san bliye tantativ k ap fèt pou fè dappiyanp sou min lò ak kwiv ki anba tè nan zòn Nò peyi nou. Travayè nan sektè enfòmèl yo(ti machann, ti atizan,malere/malerèz k ap bouske lavi…) yo vle mete yo deyò nan espas komèsyal lavil yo ap pase yon tray nan jan fòs represiv meri yo ap maspinen yo, vòle komès yo epi lage yo 2 bra balanse. Tou sa, kòm yon lòt pa anplis pou kanpe yon plan esplwatasyon ak dominasyon kapitalis sou tout mas pèp la.

Se poutèt sa, Premye Me 2015 la paka yon jou selebrasyon pou mistifye mas travayè yo ak defile mannken nan yon gwo fèt manje sou Channmas pandan se yon plan pou detwi agrikilti peyi a k ap aplike pou vant nou vin pi depann de pwodyi ka p sòti lòt kote. Premye Me, se youn nan jou batay travayè sou latè komemore pou ranfòse konviksyon yo pou fè fas a sa k ap vini yo. Pou nou menm ouvriye/yèz, travayè/yèz, Premye Me nou an, se jou pou nou kanpe anfas plan ekonomik ak sosyal k ap mare peyi a pi plis nan mizè ak malsite. Se jou pou nou kanpe anfas politisyen sousou oswa abolotcho k ap konplote oswa soumèt yo a plan reyaksyonè antipèp nan kontèks yon okipasyon etranjè kòm espresyon dominasyon enperyalis peyi a ap sibi depi pase 100 tan. Se jou pou nou di politisyen kandida yo, nou p ap jwe ak revandikasyon nou yo, nou p ap asepte vye sinema yo te fè nan 49yèm lejislati a ankò. PREMYE ME, se jou nou ranmase revandikasyon nou yo, inifye lit nou yo nan yon vizyon liberasyon ak emansipasyon pou lavi nou ak lòt jenerasyon k ap vini yo chanje tout bon.

VIV YON PREMYE ME LIT AK RESISTANS ANFAS PLAN LANMÒ KLAS DOMINAN YO AK ENPERYALIS YO!       

VIV  LIT TOUT  OUVRIYE/OUVRIYÈZ, TRAVAYÈ/TRAVAYÈZ KONBATIF YO POU YON VRE CHANJMAN NAN LAVI YO, NAN PEYI A !

ANN ÒGANIZE N, ANN MOBILIZE N, ANN INIFYE LIT NOU YO POU SA !

                                                                                            Premye Me 2015

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s