Not pou laprès konsènan atak ame yo fè sou kamarad nou Yannick Etienne

sota logoPandan sendika chofè konsekan yo mentni modòd grèv la, pandan popilasyon an, tank li about ak rejim reyaksyonè sila a, ap kolabore aktivman nan fè grèv la reyisi, gen dòt sendika pwòch pouvwa a (avèk alatèt yo Montès ak Fiyole – toujou menm trèt CSS la!) ki denonse grèv la nan objektif frenen leve kanpe jeneral sa a.

Menm jan an, pandan nan Entèsendikal Premye Me – Batay Ouvriye n ap goumen sou tout teren pou fè enterè klas ouvriyè a ansanm ak sila travayè yo, mas pèp la an jeneral, pran devan, gen dòt santral sendikal ki, nan kad travay patwon y ap fè a, chache denigre nou.

Nou te deja denonse kòman trèt sa yo fè yon rimè sikile kote yo te pretann nou te vòlè 114 milyon dola !!! Jounen jodi a, y al pi lwen.  Kounye a, se asasinen y ap chache asasinen pami prensipal militan nou yo! Se asasinen y ap chache asasinen pami prensipal militan nou yo!!

Nan kad nouvo relans batay sa a (nou te deja abitye ak travay fo santral yo pandan nou te toujou denonse yo tout jan), n ap mande tout pwogresis ak òganizasyon konsekan ekri yon nòt denonsiyasyon sou bò pa yo tou, piblik, pandan y ap ekri trèt yo rele Saint Eloi a pou denonse l pèsonèlman tou, li menm ansanm ak fo santral li a. Adrès tchoul boujwa sa yo se: cnoha.haiti@ymail.com; sainteloid@yahoo.com.

Kenbe fèm! Pa lage! BATAY LA FENK KÒMANSE!

Li nòt pou laprès Sendika Ouvriye Tekstil ak Abiman – Batay Ouvriye (SOTA – BO) pou kapab pran konesans gravite evènman yo.

Pòtoprens jou ki  30 janvye 2015

Nòt pou laprès

Komite  Ekzekitif( SOTA-BO)  Sendika Ouvriye Tekstil ak Abiman-Batay Ouvriye denonse ak tout fòs li tantativ asasina ki fèt sou kamarad nou Yannick Etienne nan Sonapi jou ki te 30 janvye 2015 lan. Tantativ sa a rive aprè li te fin patisipe nan yon rankont ak direksyon antrepriz MULTIWEAR S.A sou dosye aryere salè pou ouvriye yo touché daprè akò ki te siyen ak patwon a, kote  yon seri neg ki ame ki te genyen  tounavis, wòch  ak sizo  ki reklame tèt yo  de yon òganizasyon ki rele ROHAM ki afilye ak CNOHA ki gen nan tèt yo kòm kòmanditè Dominique ST ELOI.

Men chèf  kòmando operasyon asasinay sa a se Elmerome Bresier, Julien Frenel , Daniel ensikoni ansanm ak plizyè lòt ke nou pa rive idantifye (men ki ap travay nan izin la), ki te agrese vèbalman ak fizikman kanmarad nou an, nan menase l, dechire 3 kawotchou machin li ak kout sizo epi frape machin li ak wòch nan men yo. Kalite zak malonèt sa yo fèt sou kamarad la apre yon kanpay dimafamasyon CNOHA ak  ROHAM fè kont nou menm nan SOTA-BO kote y ap  bay ouvriye yo manti sou yon koze 114 milyon dola ameriken ke yo voye pou ouvriye nan MULTI WEAR. Kòm se nou menm ki te nan negosyasyon yo epi ki te siyen akò ak Multiwear a, nou te toujou demanti yo epi montre ouvriye yo, ke yo se yon bann magouyè ak abolotcho k ap sèvi ak koze 114 milyon dola a pou rale yo nan fè nwa. Se pa defann y ap defannn enterè yo vre nan ba yo manti.

Kidonk  fas a tantativ asasinay lach ke atoufè sa yo te fè sou kanmarad nou an nou mande pou MAST pran sanksyon kont  swadizan dirijan  sendika sa yo  ki konprann se bowòm yo ye, yo ka fè sa yo vle nan non libète sendikal la. Kalite atoufè sa yo pa dwe ap mache sou moun kòm dirijan sendika. Tout sa yo fè yo se de deli grav ke atik 242 kòd travay la mande MAST pou aji kòmsadwa. Se poutèt sa, nap denonse devan opinyion piblik  nasyonal ak entènasyonal  tantativ asasinay sa a. Epi n ap fè tout sa lalwa ba nou kòm rekou pou kalite zak sa yo ki pa diy de sendikalis pa repete ankò. Nap di manb ROHAM ak CNOHA yo,  lavi Yannick Etienne ak tout  lòt manm SOTA-BO ki nan Multiwear yo  ak lòt seksyon sendikal nou yo nan men atoufè sa yo. Nou mande  leta pran reskonsabilite li.

ABA SENDIKA ABOLOTCHO EPI KI EGRI  KI KONPRANN YO KA TWONPE VIJILANS  OUVRIYE YO AK SENDIKALIS  KONSEKAN!!!   VIV YON MOUVMAN SENDIKA  KREDIB, SERYE AK KONBATIF.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s