Sou Negosyasyon yo nan Multiwear

sota logoSENDIKA OUVRIYE TEKSTIL AK ABIMA (SOTA-BO)

Kanmarad ouvriye ak ouvriyèz , n ap pwofite  okazyon sa a pou  nou enfome nou sou kesyon « aryere salè » a kote yon bann move zangi ap di vye pawol pou lage nou tchouboum. Genyen de swadizan òganizasyon sendikal k ap bay anpil manti pou rale nou  nan fè nwa. Oganizasyon sa yo ap di gen 114 milyon dola ameriken ki vini pou ouvriye nan Multiwear, nou menm  nan Sota-BO, nou pa konnen kesyon 114 milyon dola ameriken y ap pale a.  E pou nou, tout oganizasyon  k ap bay  manti pou fè moun vin fè pati òganizasyon pa yo, se yon pratik negatif ak reyaksyonè pou devlòpman yon mouvman sendikal djanm ak serye. Twou manti pa fon, y ap gen pou fini tankou yon min kreyon.

Apre nou te fin fè divès manifestasyon pou denonse desizyon Konsèy Siperyè Salè a, an janvye 2014, nou te rantre nan yon kanpay pou fòse konpayi ki bay fè rad an Ayiti yo, peye 300 goud salè pwodiksyon an. Konsa nou te vin rantre nan negosye ak 3 konpayi ki se Fruit of the Loom, Hanesbrand ak Gildan. Negosyasyon sa yo te  fèt apati  rapò WRC (Workers Rights Consortium) ki  te pale de vòl k ap fèt sou salè ouvriye yo. Nan kalkil ke WRC te fè, yo te wè te gen yon bon kantite lajan ke ouvriye yo pa t touche akòz vòl k ap fèt yo. Men nan  tout negosyasyon  ki te fèt yo, dokiman sou kalkil WRC te fè sou kantite lajan  patwon yo te dwe nan vòl sou salè ouvriye yo te anpil vre. Men kalkil sa a pa t janm  prezante devan konpayi yo tenan kont minis MAST la te ekri lèt ak nòt pou di salè minimòm lan sete 200 goud. E ke 300 goud la se yon objektif pou ouvriye reyalize lè y ap travay alapyès.

N ap souliye nan kòmansman negosyasyon  yo, te gen reprezantan CNOHA ak CFOH. Men lè, konpayi yo te kanpe sou pozisyon ke yo pa t ap siyen okenn akò ak sendika ayisyen yo paske se pa yo ki anplwayè yo, negosyasyon yo vin fèt ak patwon ayisyen yo. Kontrèman a reprezantan 2 òganizasyon sa yo ki te di se ak blan y ap negosye, nou menm nan SOTA ak ESPM-BO, nou te chwazi rantre nan negosyasyon ak divès patwon ayisyen pou pemèt operatè ki alapyès yo te rive touche 300 goud pou  piti pou yon jounen travay 8 èd tan. Dayè, lè delegasyon an te sòti Ozetazini, reprezantan CNOHA ak CFOH yo te jwenn reprimand bò kote minis afè sosyal la ki te di yo, yo pa t voye yo negosye ak konpayi yo. Nou menm nan SOTA ak ESPM-BO, nou te kite nèg sa yo sou bò pa yo, paske nou wè leta ayisyen te vle achte yo. Konsa te vin gen divès rimè kout lajan ki tonbe te pale… Nou pat gen rapò ak yo ankò sou kesyon an.

Kidonk, ni CNOHA, ni CFOH pat patisipe nan negosyasyon ak patwon ayisyen yo ki te mennen a siyati yon akò ki garanti 300goud pou pi piti nan 8èdtan ak yon lajan ke konpayi te dakò pou bay kòm salè retwoaktif oswa aryere salè 2 mwa.  Se konsa, salè pwodiksyon kite 225 goud vin 300goud, sa ki te 300 goud vin 375 goud, elatriye. Nan akò a, li di klèman fòk yo respekte dwa sendikal yo epi chak mwa ap gen chita ki fèt ant sendika ak patwon an pou evalye si akò a respekte epi lè odit ap fèt, n ap gen pou okouran de sa ki jwenn sou kesyon peye 300 goud pou piti a, anplis posiblite pou negosye yon konvansyon kolektif ak Multiwear.

Sou kesyon 2 mwa « aryere salè » oswa salè retwoaktif la, lòt òganizasyon sendikal yo montre kòman yo nan enkapasite pou yo konprann  kesyon an. Oswa yo tèlman egri, yo vin tonbe nan bay yon bann manti sou do nou. Yo di gen manb nou  ki t al pran kòb, alòske yo konnen yo pa t ko bay kòb la. Yo di, kòb aryere salè a, se 114 milyon dola li ye san yo pa ka esplike kote yo sòti ak chif sa a. Bout papye yo vini avèk li a pa valid paske li pa gen siyati ni reprezantan konpayi yo ni patwon ayisyen yo. Nou ba yo defi pou yo montre  nou yon dokiman ki di se 114 milyon 2 mwa salè retwoaktif la ye. Si yo pa ka fè l, se manti ak espekilasyon oswa y ap reve je klè! Kòman nou  menm ouvriye/yèz ka fè konfyans a moun k ap bay manti? Pou nou, fòs yon òganizasyon se nan toujou di sa ki laverite a.

Fas a sitiyasyon sa a, nou menm  n ap mande  pou oganizasyon abolotcho sa yo fè jwenn 114 milyon dola ameriken y ap pale a. Lè yo bay li, kòb 2 mwa salè retwoaktif la ki kalkile a $4,300 ke konpayi Hanes sètifye pou remèt la va distribye. E si yo paka fè nou  jwenn 114 milyon dola ameriken sa a, se listwa  ki va jije yo kòm mantè. Nou menm, nou di sa nou konnen. Nou pa ka nan bay manti. Kounyè a, nou  menm  ouvriye/yèz ki gen pou di mo pa nou.  Fòk nèg  k ap di gen 114 milyon dola yo bay  li piske yo sanble te fè yon lòt negosyasyon ak konpayi yo san nou menm nou pa t okouran.

ABA SENDIKALIS ABOLOTCHO EPI KI EGRI ! ABA OGANIZASYON TYOUL MINIS K AP BAY MANTI OSWA K AP FÈ KORIPSYON NAN OFRI OUVRIYE LAJAN POU FÈ MOUN VIN RANTRE NAN ÒGANIZASYON YO. LAVERITE,  SE SA KI GID NOU. SE POU YO BAY 114 MILYON DOLA A! BATAY LA FENK KÒMANSE! OUVRIYE AK OUVRIYÈZ, PRAN TÈT NOU, PA KITE YO DETOUNEN NOU, METE NOU NAN FÈ NWA !                                                                   

6 janvye 2015

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s