Entèvansyon 20 mas 2014 Entèsendikal Premye Me Batay Ouvriye

Nan objektif mete plis moun posib okouran kontinyasyon lit sou salè minimòm la, n ap poste yon entèvansyon Entèsendikal Premye Me – Batay Ouvriye k ap distribye nan milye ouvriye a, kit nan Pòtoprens, kit nan Karakòl, kit nan Wanament, ak espesifisite pa chak kote.
 
Batay la fenk kòmanse!
 

ENTÈSENDIKAL PREMYE ME – BATAY OUVRIYE (ESPM-BO)

Pòtoprens, jedi 20 mas 2014 

Kanmarad ouvriye, ouvriyèz,

Tousyit apre desizyon kriminèl Konsèy Siperyè Salè a te pran pou se 225 goud nou touche kòm salè minimòm nan soutretans la, nou menm ouvriye nou te mobilize kòmsadwa epi pran lari pou bay dizon pa nou. Senatè, depite, politisyen diferan pati politik te di y ap apiye nou. Ata minis Afè sosyal di gouvènman an tande revandikasyon nou epi pwomèt y ap konsidere kesyon an. Ann atandan, jouk jounen jodi a, yo pa janm fè anyen pou soutni nou vre. Se vye salè 200 goud mizè a n ap touche toujou. Epi kanmarad sendikalis ki te revoke yo poutèt yo te patisipe mobilizasyon mwa desanm yo pako janm jwenn jistis. Patwon faktori yo te revoke yo sou pretèks yo te fè “vyolans” pandan nou konnen trè byen se boujwa yo ki te kadnase pòtay yo, enpoze nou manifeste pou fè konnen dezakò nou ak desizyon 225 goud Konsèy la.

Nou menm nan Entè Sendikal Premye Me/ Batay Ouvriye, nou te tanmen diskisyon ak kèk  konpayi ki fè rad yo ann Ayiti ak apyi òganizasyon ki fè solidarite oswa senpatize ak travayè k ap goumen pou dwa yo tankou Workers Rights Consortium(WRC) ak USAS. Nou te reyini epi fè divès echanj ak konpayi ki rele Gildan, Fruit of the Loom, ak Hanes, 3 nan prensipal mak ki fè kòmann nan peyi a. Gen yon ti avanse ki fèt nan negosyasyon yo ke nou vle mete nou tout okouran.

Tou dabò, tou le 3 konpayi to te fè deklarasyon piblik pou di yo dakò peye tout ouvriye alapyès yo 300 goud kòm salè pou yon jounen 8 èd tan pa jou. Anplis yo kominike deklarasyon  sa yo bay patwon ayisyen yo, yo voye lèt ba yo pou di yo pou yo aplike desizyon yo nan izin kote y ap pwodyi rad yo. Se konsa nan yon lèt ki pote dat 10 mas 2014 konpayi Gildan ekri pwopriyetè Premium, Genesis, Palm ak Sisa (kidonk: Apaid ak Villard) pou anonse yo li dakò pou peye 300 goud la pou 8 è tan travay, jan kalkil Better Work la te fèt. Konsa tou, yo mande pwopriyetè sa yo aplike dizon sa a tousyit-tousyit epi pou yo konfòme yo ak kòd kondyit Gildan lan paske nan ankèt oswa monitoring yo fè nan izin Apaid yo, yo konstate gen de kesyon nan kòd kondyit yo ki pa respekte. Gildan bay yo 45 jou pou yo mete yo an règ. Gen Hanes ak Fruit of the Loom ki voye lèt bay patwon ayisyen yo pou mande yo aplike desizyon sou 300 goud la tou.

Kòm nou te atann nou, majorite patwon yo voye pye, yo montre yo pa dakò. Yo vini ak tout kalite pretèks tankou si yo peye salè 300 goud la, Ayiti ap pèdi konpetitivite l oswa konpayi ki p ap ka peye 300 goud yo ap kite Ayiti pou ale lòt kote. Yo fè tout kalite presyon, yo vini ak tout kalite agiman pou konpayi yo pa dakò peye 300 goud la nan izin yo. Sa ki pi grav la, se ke yo jwenn apyi gouvènman an atravè yon kominike yo te fè sòti ak yon lèt yo voye bay WRC pou di  se 200 goud salè minimòm lan ye, yo pa dwe konsidere 300 goud la kòm yon salè minimòm nan okenn ka, men se yon objektif pou atenn. Kidonk, gouvènman an ap chache kraze revandikasyon nou yo jouk pou l ekri konpayi ki dakò pou bay nou 300 goud la pou di  yo “Non”, nan avantaj boujwa yo. Vreman vre: gouvènman sa a, se ak boujwa tou sèl li siyen, pandan y ap pale de “pouvwa pèp”.

Men, malgre tout traktasyon magouy patwon yo ak minis Afè sosyal, negosiyasyon yo kontinye ap fèt, kit pou finalize antant ak mak ki deja dakò yo, kit ak lòt mak, kit ak sèten patwon isit ki dakò pou peye 300 goud legal la.

Si jodia, nou kapab pale de efò sa yo k ap fèt ak kèk rezikta  pozitif ki ka sòti ladan yo, nou dwe souliye se manifestasyon desanm nou yo ki pèmèt wè nesesite yon minimòm jistis sosyal devan sitiyasyon global pèp ayisyen an ansanm ak nan kad yon avansman kòrèk peyi a mande. Lòt reyaksyonè ki wè benefis yo tou sèl, ansanm ak sousou nan gouvènman an ki osèvis yo nan kad miz sou pye plan sanginè yo tout vle foure nan gagann nou anba direksyon enpeyalis yo: si l bon pou yo, ya wè l. Nou dwe di tou, ouvriye/ouvriyèz ayisyen yo pat pou kò yo nan batay sa a. Kit nan Kanbodj, Vyetnam, Bangladesh, epi jodia nan yon peyi ki rele Birmani, ouvriye ap revandike ogmantasyon salè minimòm, tèlman se yon enjistis k ap fèt divès kote nan lemond. Sa montre, nou menm ouvriye/ouvriyèz ayisyen, nou te alavangad nan lit kont sistèm kapitalis mondyal la pou yon salè desan.

 Jodi a, fòk prese prese:

  • Leta ayisyen (kit se ekzekitif la, kit se palman an) fikse salè minimòm lan pou ane fiskal sa a. Se depi mwa oktòb 2013 sa te gen pou fèt. 5 mwa pase, anyen pako di ni fèt apa vye rekòmandasyon 225 goud Konsèy Siperyè Salè a ke nou menm Ouvriye ak Ouvriyèz rejete. Li lè li tan pou nou konnen konbyen n ap touche kòm salè minimòm lan epi pou n al negosye salè pwodiksyon ala pyès la. Lavichè a ap fin depafini ak nou. Goud la ap pèdi valè l chak jou. Fòk se yon vre ogmantasyon salè nou jwenn kounyè a!
  • Kanmarad sendikalis ki te revoke nan One World Apparel ak Inter American Woven yo reyentegre travay yo. Akizasyon yo te fè vyolans lan, se yon pretèks pou kraze sendika. Paske si n ap pale de vyolans, eske se pa yon vyolans lè patwon yo ap fè sou ouvriye yo lè pa peye yo 300 goud la pou tarif petefyèl yo? Eske se pa vyolans lè yo kadnase pòtay izin yo pou anpeche nou reklame dwa nou pou yon salè pou nou ka viv nòmalman?

Mobilizasyon ki te lanse an desanm lan ap kontinye san dezanpare.

Batay la fenk kòmanse!  RÈD!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s