ENTÈVANSYON KOSIT NAN KONFERANS POU LAPRES 12 NOVANM 2013

N ap salye tout zanmi laprès pale, ekri ak televise ki vin kouvri konferans de près KOSIT (Kolektif Sendikal Izin Tekstil) ap fè pou bay pozisyon li sou kesyon fiksasyon salè minimòm jodia. KOSIT se yon regwoupman divès òganizasyon sendikal k ap batay nan sektè asanblaj tekstil nan peyi a. Depi lane 2009, salè minimòm lan te fikse a 200 goud pa jou. Men pou ouvriye nan sektè soutretans lan ki travay alapyès, salè minimòm pa jou a te fikse an 2 pati kote an 2009, ouvriye yo te resevwa 125 goud ak 200g pou pwodiksyon. An 2010, li te 150g ak 250goud pou pwodiksyon epi an 2013 li vin 200g ak 300 goud pou pwodiksyon.

 Men sa nou menm sendikalis nou konstate patwona te derefize peye salè pwodiksyon an jan lalwa mande l. Yo monte tarif pwodiksyon yo jan yo vle, yo fòse ouvriye yo travay plis pase 8èdtan san peye lè siplemantè, yo enpoze yon rejim bout di nan izin yo kote pou ti krik ti krak yo revoke epi yo pa kite sendika devlope nan izin yo. Kidonk, sa fè 4 lane n ap denonse tout vyolasyon k ap fèt nan lwa sou salè minimòm lan. Leta pa janm fè anyen. Olye yo ekzije respè lwa a, yo prefere depale nan enteprete lwa a nan enterè patwon yo kont ouvriye yo. Se ekzanp dènye nòt minis MAST la fè sòti apre laprès entènasyonal la pibliye rezilta ankèt WRC ak BETTER WORK te fè sou aplikasyon lwa sou salè minimòm lan ki montre vyolasyon ak vòl nan salè ouvriye yo k ap fèt nan faktori yo.

Jodi a, avèk ekzistans Konsèy Siperyè Salè depi nan fen mwa out la, ouvriye/ouvriyèz, travayè an jeneral ap tann Konsèy la pran yon desizyon sou fiksasyon yon salè minimòm tounèf k ap non sèlman montre yon ogmantasyon men tou korije tout pwoblèm lwa prezidan Preval ak palmantè sousou ki te pliye yo a pozisyon patwon yo te defann nan vòt 2009 lan. E pou nou pa reviv sitiyasyon tèt chaje lwa 2009 la te bay, nou menm nan KOSIT, n ap lanse yon mobilizasyon pou  ekzije Konsèy Siperyè Salè a :

1)     Adopte yon salè minimòm ki pèmèt travayè yo viv. Ki vle di, yon salè ki pèmèt ouvriye/ouvriyèz yo kapab fè fas a bezwen pou yo viv. Lèn konsidere jan pri tout pwodyi premye nesesite yo ap ogmante chak jou, fòk salè minimòm kenbe kont de pri panye menajè a ye jodia.  Dapre chif IHSI(Enstiti Ayisyen Statistik ak Enfòmatik) sou endis pri konsomasyon chak mwa yo ogmante. Nan sa mwa septanm 2013 lan,pòs tankou alimantasyon, abiman, amebleman, transpò ak lojman, tout ogmante patikilyèman pwodyi agrikòl lokal yo ki ogmante de 11.8% parapò a ane pase. Ki vle di gen yon bès nan pouvwa dacha travayè ke yo dwe kenbe kont de li ki reyèl nan peyi a. Nanka ouvriye yo, se 75 a 80% salè yo ki depanse nan manje ak transpò. Afè touche jodi, al nan plan oswa al pran kout ponya demen an, fòk sa sispann. Fòk salè ouvriye yo touche pèmèt yo viv.

2)     Fikse salè minimòm la sou baz reyalite chak sektè oswa branch aktivite ekonomik. An jeneral yo fikse salè minimòm lan nan yon nivo ki trè fèb pou kenbe kont de sektè ki mwen pwodiktif yo. Sa ki vin fè sektè ki pi pwodiktif yo penalize. Se sa ki te rive an 2009, lè yo mete salè minimòm sektè soutretans la pi ba ke salè minimòm lòt branch ekonomik yo. Salè minimòm lan vin yon salè de sibzistans olye li yon salè ki pèmèt ouvriye a fè fas a bezwen pou li viv. Enjistis sa a, fòk li rektifye nan desizyon Konsèy siperyè salè a dwe pran ane sa.

3)     Nou mande pou salè minimòm pou sektè soutretans pou ekspòtasyon an fikse nan yon montan ki pa piti ke 500 goud ak akonpayman tankou sibvansyon yon repa cho, transpò, alokasyon pou lekòl pitit ouvriye/yèz yo oswa mwayen pou yo jwenn yon lojman desan.

4)     Mete sou sa, fòk Konsèy salè a fikse salè pou inite pwodiksyon yo, kidonk pri a la pyès yo jan atik 4.1 di l pou sektè soutretans pou ekspòtasyon an. Si gen yon leson nou aprann de sak te di nan lwa 2009 la, se lè yo kite se patwon yo ki fikse tarif pwodiksyon pou peye 200 jiska 300goud la. Patwon yo te gen yon zouti pou tabli yon rèy abitrè kont ouvriye/yèz yo kote yo monte tarif yo jan yo vle epi ouvriye yo pa ka di anyen. Se desizyon yo antanke chèf antrepriz yo bay, ouvriye/yèz yo dwe obtanpere. Bref, yo tabli yon diktati, yon despotism anndan izin yo pou salè ouvriye yo toujou rete ba pou kou pwodiksyon yo rete ba. Konsa pou yo, Ayiti ap konpetitif lè salè ouvriye yo rete pi ba pase tout kote.

Se poutèt sa, n ap fè yon apèl a tout òganizasyon sendikal , òganizasyon travayè,  popilè, pwogresis, òganizasyon dwa moun yo elatriye pou yo rantre nan mobilizasyon oswa apiye mobilizasyon nou lanse depi 5 novanm kote nou enfòme ouvriye/ouvriyèz izin soutretans nan tout peyi a (Potoprens, Karakòl ak Wanament) de rapò WRC ak Better Work ki di klèman patwon yo ak konplis entènasyonal yo ap vòlè nan salè yo nan pa peye yo 300 goud salè minimòm pwodiksyon an. Mobilizasyon sa a ke KOSIT lanse, se pou di Konsey Salè a nou sou men nou, nou pap asepte yo pase nou nan tenten ankò tankou 2009 malgre gwo mobilizasyon ouvriye ak alye etidyan yo te fè kont demach agresif patwona te genyen kont premye lwa sou 200 goud palman an te fin vote epi prezidan Preval ak majorite palmantè kwoupyon te defèt anba presyon tout kalite fo chif ak manti patwona an te bay.

N ap envite tout ouvriye ak ouvriyèz, mas travayè yo anjeneral, etidyan, militan òganizasyon pwogresis ak popilè yo vin nan mach n ap fè le 26 novanm apati 4 è nan lapremidi k ap kòmanse nan kafou Ri Jean-Gilles ak wout Ayewopò pou abouti devan pak Sonapi. Modòd nou jodia se : MOBILIZASYON, MOBILIZASYON MANCH LONG POU EKZIJE YON OGMANTASYON NAN SALÈ MINIMÒM KI PÈMÈT TRAVAYÈ VIV! SALÈ MINIMÒM PEYI A DWE REVIZE A 500 GOUD POU PI PITI  ANSANM AK LÒT AKONPAYMAN SOSYAL!

                                                                  KOLEKTIF SENDIKAL IZIN TEKSTIL (KOSIT) – 12 NOVANM 2013

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s